Faciliteiten voor de btw-belastingplichtigen

zo 12 jun 2011 — De heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciĆ«n, brengt de btw-belastingplichtigen ter kennis dat zij tijdens de zomervakantie 2011 kunnen genieten van enkele faciliteiten voor het indienen van hun aangiften en voor de verschuldigde betalingen evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven volgens de hierna vermelde modaliteiten.

Faciliteiten voor de btw-belastingplichtigen

Met betrekking tot de maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2011 en de kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het 2de kwartaal 2011 wordt de uiterste datum voor indiening verschoven van 20 juli naar 10 augustus 2011.

De maandaangiften nopens de verrichtingen van de maand juli 2011 zullen uiterlijk ingediend worden op 9 september 2011 in plaats van 20 augustus 2011.

Didier Reynders herinnert eraan dat inzake de betalingen, alle belastingplichtigen ertoe gehouden blijven de verschuldigde btw of voorschot te betalen op de normale vervaldata, te weten uiterlijk 20 juli 2011 en 20 augustus 2011.

Indien het bedrag dat betaald wordt op één van de voormelde vervaldagen, kleiner is dan hetgeen werkelijk zou verschuldigd zijn, zal de rekening-courant gedebiteerd worden met de interesten, berekend overeenkomstig de bepalingen van het btw-Wetboek.

De interesten kunnen evenwel opgeheven worden indien op de hierboven bedoelde vervaldagen aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt en voor zover de aan de Staat verschuldigde belasting, voortspruitende uit de ingediende btw-aangifte (vak 71), 125.000 euro niet overschrijdt. De belastingplichtigen kunnen hieromtrent verdere inlichtingen bekomen bij hun btw-controlekantoor.

In beginsel zal de opheffing van de interesten ambtshalve gebeuren zonder de tussenkomst van de belastingplichtige.

Bovendien hebben de btw-belastingplichtigen de mogelijkheid hun kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2011 evenals de maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juni 2011 in te dienen uiterlijk op 10 augustus 2011 in plaats van 20 juli 2011. De maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juli 2011 kan ingediend worden uiterlijk op 9 september 2011 in plaats van 20 augustus 2011.

Bron: Federale Overheidsdienst Financien